Döge
A SZENVEDÉS ÖNKÉNTESEI ÉS TESTVÉREI


Országos SZÖT- találkozó - Kisvárda

2014. augusztus 23.

Boldog Novarese Lajos atya születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett Országos SZÖT- találkozó

Luigi Novarese Casale Monferatoban született 1914. júl. 29-én. A népes családban ő volt a legkisebb gyermek. Két testvére halála után - egészen pici korában -, meghalt az édesapja. Kis földön gazdálkodtak. Édesanyja erős, bátor asszony volt, aki kitartóan vitte előre a család terheit. Egyszerű és mély hite támogatta, amely megnyilvánult a mindennapi szentmiséken való részvételben és a Szent Szűz iránti mély tiszteletben. A napot mindig a gyerekekkel együtt elmondott rózsafüzér zárta.

A kis Luigi mindig nagy türelmetlenséggel várta a kedvenc záró imádságot a "Salve Reginát". 1923-ban Szent József ünnepére, egy súlyos esés következtében megbetegedett. Kórházról-kórházra, egyik orvostól a másikig járt. Kilenc évesen, begipszelve, csonttuberkulózisban, gennyes fekélyekkel elborítva, nagyon szenvedett. Szerencsére Luigi Novarese erős belső egyensúllyal és szilárd hittel rendelkezett. Az őszinte Szűz Mária tisztelet megőrizte hűségesnek, vidámnak és derűsnek, mindig rokonszenvesnek, mindenki barátjának, a remény és a vidámság magvetőjének.

Azért, hogy segítsen másokon, kitartóan kérte az Úrtól, Máriának, a Keresztények segítségének közbenjárására a gyógyulás ajándékát. Kitartó imádság (két kilenced) után, amelyet a Don Boscó által létrehívott Valdocco-i Oratórium fiataljaival egységben végzett. A fekélyek kezdtek bezárulni, amíg egészen meggyógyult. Gyógyulása teljes volt és egyben hirtelen is. Ez 1931. május 17-én történt.

Luigi korábban orvos akart lenni, a betegeket szolgálni. Végül azt határozta el, hogy a papság útján fogja az Urat követni. 1938. december 17-én Rómában, a Lateráni Bazilikában szentelték pappá. Korábbi tapasztalatai segítették hozzá, hogy új apostolkodási formát fedezzen fel: egy meghívást mindazoknak, akik szenvednek, hogy felelősséggel és erővel éljék meg helyzetüket "útitársává" válva a szenvedőknek. Boldog Novarese atya a Vatikánban dolgozott az Államtitkárságon. 1943. májusában megalapította a Máriás Papi Szövetséget (LSM). Itt találkozott Elvira Mariám Psorulla-val, aki bár Haifában született, de azért élt Olaszországban, mert beteg nagybátyját ápolta. Az ő hatható segítségével alapította meg 1947-ben a Szenvedés Önkénteseit, akik olyan betegek és egészségesek, akik ugyan azt az apostoli eszményt élik megosztva lelki kincseiket és képességeiket. Néhány évvel később, 1950-ben életre hívták a "Kereszt Csendes Munkatárait", amely a hívők egy nemzetközi magántársulása. Tagjai az Evangéliumi tanácsok vállalásán keresztül és önmagukat a Szeplőtelen Szűznek "felajánlva" teljesen a SZÖT apostoli munkáját élik meg, apostoli, szociális és rehabilitációs tevékenységük által.

Boldog Novarese felajánlotta minden szenvedőnek, hogy az élet értelmét felismerhesse még a fájdalomban is. A legnagyobb fájdalmat is el lehet fogadni, meg lehet érteni és el lehet viselni, ha van valami értelme és célja. De mindezt a meghalt és feltámadott Jézus Krisztusba vetett hit által tudta megtenni.

A vele való egység átformálja az ember keresztjét a szeretet eszközévé, és elküldi, hogy hirdesse az evangéliumot más szenvedőknek is "beteg a beteg által".

Mindnyájan betegek vagyunk, főleg lelki betegek. Arra kell törekednünk, hogy a testi és a lelki betegségeinket alakítsuk át szeretetté. Erős hitünkkel, nagy reménységünkkel segítsünk azokon, akik nem hallottak az Evangéliumról. A SZÖT-öt Boldog Novarese a Lurdesi é a Fatimai Szűzanyára és a Szentlélekre bízta. Ezért tudott ilyen nagy eredményt elérni az egész világon.

Reméljük, hogy nálunk is megerősödik a SZÖT a jövőben. Segíteni tudunk papjaink munkájában, mivel Jézus mindenkit meghívott az Örömhír továbbadására. Ki kell tárni a szívűnket a szenvedő felebarátok felé, ahogy a Boldog Novarese Lajos atya tette.

Születésétől kezdve sokat szenvedett, de amikor az Úrtól megkapta a gyógyulást, nem rejtette véka alá. Azon fáradozott, hogy mindenkinek segítsen a szenvedést elviselni és azt nagy szeretetté alakítani. A SZÖT missziója, hogy ezt az "új fényt" vigye el az egész világra. Novarese Lajos atyát 2013. május 11-én avatták Boldoggá. Ezen az eseményen Rómában kb. 10.000. SZÖT-tag vett részt. Negyed részük tolókocsival volt jelen. Az idén, 2014-ben Ferenc pápa fogadta a magyar SZÖT-tagokat is a centenáriumi ünnepségeken. A magyarországi megemlékezést Kisvárdán rendeztük meg, amit Linzenbold József plébános úr segítségével sikerült színvonalassá tenni.

Lelkünk, hitünk is sokat erősödött!
Megköszöntük a Jóistennek, a Szűzanyának, hogy adott nekünk egy Boldog Novarese Lajos atyát, a szenvedők pártfogóját. Köszönjük még a mi plébános atyánknak, a SZÖT papjainak, tagjainak és mindazoknak, akik jelen voltak, hogy örömünkben részt vettek.

Végezetül, mi is lehetne hitelesebb befejezés - mint Jézus hívó szava "felétek keresztény testvéreim", akik olvassátok ezt az írást -, mint Máté Evangéliumának 11. fejezetének a 28. verse, mely az ünnepségünk szentbeszédében és a jubileumi emlékező kép hátoldalán is hirdeti -, de bocsássátok meg kedves keresztény testvéreim, hogy rákérdezek.

Hol és mikor mondta az idézendő mondatot Jézus?
Nagyon fontos ez számunkra keresztény testvéreim - mert olvassuk csak az elejétől:
"Abban az időben mondta ezt: Magasztallak Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, de kinyilatkoztattad az egyszerű embereknek."
Talán mindnyájan örömmel mondhatjuk Jézussal - hiszen mi is a Szenvedők Önkéntesei És Testvérei - minden bizonnyal az egyszerű emberek közé tartozunk:

"Jól van Atyám, mert így volt kedves teelőtted".

"Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és az élet terheit hordozzátok, én felüdítelek titeket." (Máté 11,28)

[ képek... ]

Regionális SZÖT találkozó

2010. augusztus 7.

A Kisvárdai Római Katolikus Egyházon belül működő Szenvedés Önkéntesei és Testvéri csoportja regionális találkozót szervezett 2010. aug. 7-én.

A találkozó 10 órakor kezdődött misével a templomban, amelyen Linzenbold József kanonok úr vezetésével részt vett Ferencz János tisztelendő úr (az egyházmegye SZÖT vezetője) és Wutkowatz Károly alapító tag is. A kanonok úr üdvözölte a vendég atyákat, a két papnövendéket, a vendég SZÖt-tagokat, a helyi tagokat és a nem tagokat.
A szentbeszédet Ferencz János atya mondta: A szenvedés nehézségei, elviselése és jutalma.
Jézus szenvedett az egész emberiségért, a jókért és az Őt nem követőkért is. Ne féljünk követni, mert ő velünk van, és amit kérünk, megadja, ha az a javunkra válik.

A mise után két előadás volt, utána kiscsoportos beszélgetés. Először Ferencz János atya szólt az emberi beszéd hatásáról az Evangélium terjesztése kapcsán. Nagyon fontos, hogy úgy beszéljünk, hogy az megérintse az embereket. Jézus tanítását úgy kell szívünkbe befogadni és elménkbe zárni, hogy parancsai életünk értelmét adják. Segítsünk embertársainkon, ha rászorulnak, még az ellenségünkön is.

A kisvárdai csoportvezető arról beszélt, mit jelent a SZÖT rövidítés. Az első betű (SZ) a szenvedést, vagyis a legnagyobb kincset, amit magunkkal viszünk, és jutalomként a jobb oldalra állhatunk. A második betű (Ö) jelenti, hogy mások szenvedésének elviselését igyekszünk önként segíteni. Ez plusz kincset jelent, melynek egy részét már a Földön megkapjuk. A harmadik betű (T) jelenti, hogy nem csak közvetlen hozzátartozóinkon, hanem minden ember-testvérünkön is kell segíteni, még ha ellenség is.
A kiscsoportos beszélgetéseken általában a saját „kereszt” került előtértbe, de szóba jött a közösségek segítsége, amelyeket azok szívesen tesznek.

13 órától közös ebéden vettünk részt (babgulyás, sütemény, üdítő). Ezután elimádkoztuk a Lorettói litániát. Végül Ferenc János atya Isten áldását adta jelenlévőkre. Majd bejelentette, hogy jövőre Rakamazon rendezik meg a SZÖT-találkozót, amelyre mindnyájunkat meghívott.
A helyi csoportvezető megköszönte a vendégek részvételét, és további apostolkodást kért mindenkitől a saját környezetében (Rakamaz, Levelek, Kisvárda). A hazaiaknak külön köszönetet mondott (SZÖT-tagok; Egyház) a fáradozásukért és az áldozatos hozzájárulásukért.
Isten segítségét kérjük tagjainkra, Egyházunkra és e sorok olvasóira!

Hasulyó Antal, a kisvárdai csoport vezetője

[ képek... ]

A csoportok összetétele

A SZÖT-tagok kis csoportokat alkotnak (1-1 csoport körülbelül 8-10 főből áll. Célszerű egymáshoz közel lévő tagokból alkotni a csoportokat!) A személyek között legyen szilárd kapcsolat, hogy ezáltal hatékonyan működjenek.
A csoportot a csoportvezető hangolja össze, akinek jól kell ismernie a csoport minden tagját. További feladata, hogy segítse a csoport minden tagjának megélni keresztény hivatását. Meg kell adni a tagoknak minden eszközt, amit a SZÖT felajánl, de mindenekelőtt életpéldájával segítsen!

A csoportok tevékenysége

A kis csoportok az egymáshoz közel élő tagokat fogják össze. Ezek a csoportok elfogadják tagjaikat, és egész életük folyamán mellettük állva kísérik életútjukat.
A tagok közötti szoros kapcsolat, baráti összefogás megkönnyíti a külső és belső nehézségekkel való szembenézést, erőt ad hozzá és biztosítja minden tagnak az apostoli munkához való feltételeket.
Ennek biztosítéka, tartópillére a csoportok összehangoltsága.

A kis csoportok tevékenysége a közösségi élet minden területére kiterjed:
- az imádságra,
- a megalakulásra (csoportok szervezésére),
- az önképzésre,
- különböző közös feladatok megtervezésére és megvaló-sítására,
- az elvégzett feladatok átgondolására és értékelésére (hibák kijavítására).

Szenvedéseddel és kereszteddel is légy hasznára Krisztus Egyházának! Döntésedben a Szentlélek segítsen és életedben vezessen! Tavaly megalakult az ifjúsági tagozatunk is, melynek vezetője Toldi Norbert másodéves kispapnövendék.

Országos papi vezetőnk Kormos Csaba.

Országos civil vezetőnk Borhy Mária (2141 Csömör, Szabadság u. 70. E-mail cím: borhym@mailbox.hu). Ha rövid ismertetőnk által tevékenységünk megszólította Önt, forduljon hozzánk, bővebb felvilágosítást tudunk adni. Ha segíteni szeretne 300-400 fős tevékenységünkön, akkor kérjük, támogasson bennünket adója 1 %-ával.

Adószámunk: 18576837-1-10

Számlaszámunk: 11739009-20189749

Boldog Új Évet kívánunk Kedves Olvasóinknak, a Jóisten áldását minden embernek!

Hasulyó Antal, a kisvárdai csoport vezetője

                                 
Ugrás az oldal tetejére